PEKUZ SAĞLIK HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU/TALEP FORMU

BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi gereğince;

‘İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’

Bu nedenle, KVK Kanunu kapsamında  bir “veri sorumlusu” olan Pekuz Sağlık Hizmetleri’ne yapabileceğiniz talep ve başvurularda ilgili kişi/başvuru sahibi olarak  işbu form ile aşağıdaki seçeneklerden biri kapsamında başvuru yapabilirsiniz;

1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan Pekuz Sağlık Hizmetleri adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması;

Fiili başvuru adresimiz; Pekuz Sağlık Hizmetleri Adresi : Şehit Makbule Sokak No:6 Subayevleri Keçiören Ankara - TÜRKİYE

2. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla Pekuz Sağlık Hizmetleri iletişim adresimize yazılı başvuru iletilmesi;

3. İşbu Talep ve Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak pekuz@hs01.kep.tr  mail adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle tarafımıza iletilmesi,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yollar, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kapsamındadır. Kurul’un belirleyeceği başkaca diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Merkezimizce ilgililerine duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak, işlemin  ayrıca  bir maliyeti  gerektirmesi halinde,  Merkezimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu başvuru ve talebinizin niteliğine göre, sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Merkezimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda haklı olarak Merkezimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI İLE İLGİLİ  BİLGİLERİ VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Merkezimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad Soyad                                  :

TC Kimlik Numarası                    :

Doğum Tarihi                                 :

E-posta                                        :

(belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

Adres                                         :

Cep Telefonu                             :

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Merkezimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Merkezimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

 

Sizden talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre duracak, işlemeyecektir.

Lütfen Merkezimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

  • Müşteri
  • Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………..

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:………………….…………………………….

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…

 

 

 

☐ Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar : ………………

☐ Diğer: ………………………………………………

  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………

  • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz

………………………………………………………

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

……………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

  • E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

( Not: Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi sunulması gerekmektedir.)

 

TALEP KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (doldurmalısınız)

 

1

Merkezimizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Evet                 Hayır

 Bir Seçenek İşaretleyiniz

 

aretleyiniz.

 

2

Eğer Merkeziniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

    Evet                    Hayır

3

Eğer Merkeziniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

    Evet                    Hayır

  Mutlaka bir seçenek işaretleyiniz

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

     Evet                    Hayır

   Mutlaka bir seçenek işaretleyiniz

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

zeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

Düzeltilecek verim/lerim şunlardır;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir seçenek  işaretlenebilir.

 

a)

b)

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve doğru  ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Düzeltilecek verim/lerim şunlardır;

8

Kişisel verilerimin  kanun  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun olarak işlenmiş  olmasına rağmen,  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede  kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Sadece bir seçenek  işaretlenebilir.

a)

 

 b)

9

Merkeziniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine   bir   sonuç   doğduğunu   düşünüyorum.   Bu   sonuca   itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

 

Ana liz Sonucu Orta ya Çıka n Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz"   alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.   (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)

 

 

Ka nuna/Aykırılığa Konu Ola n Husus ;

 

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Merkezinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı        :

Başvuru Tarihi İmza           :

 

Not:  Başvuran vekil ise vekaletnamesini eklemesi  zorunludur.

Veri Sahibi (İlgili Kişi) ile kanunun kabul ettiği bir bağ nedeniyle yapılmayan ve yasal bağ ispat edilmeyen başvurular başlıbaşına veri koruma ihlali ve/veya aktarma yasağı kapsamına gireceğinden  kabul edilmez, cevaplandırılmaz.

Hotline
0(312) 316 77 77